نسخه برون رفت از وضعیت بیکاری چیست؟

علاء الدین ازوجی دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که برای برون رفت از وضعیت بیکاری، «استفاده از ظرفیت های موجود کسب و کارهای» اقتصاد برای افزایش تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید ترجیح بیشتری نسبت به «سیاست های ایجاد ظرفیت های جدید» دارد. هزینه اجتماعی «عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود» به مراتب نسبت به «عدم اتخاذ سیاست‌های ایجاد ظرفیت‌های جدید» کمتر نخواهد بود. ورود به این عرصه از سیاستگذاری، فضای کسب و کارهای موجود اقتصاد را بهتر و روشن تر خواهد ساخت و حتی راهنمای مناسبی برای فعالان بالقوه اقتصادی خواهد بود.