روستاهای شهرستان الیگودرز

شهرستان الیگودرز از نظر تعداد روستا با داشتن حدود ۳۵۰ روستا دومین یا سومین شهرستان کشور است.

روستاهای شهرستان الیگودرز تحت مدیریت پنج بخشداری قرار دارند. این پنج بخشداری زیر نظر فرمانداری الیگودرز اداره می شوند.

 • بخشداری های الیگودرز:
 •  بخشداری مرکزی
 • بخشداری ززوماهرو
 • بخشداری بشارت
 • بخشداری بربرود شرقی
 • بخشداری بربرود غربی

مطابق‌ سرشماری‌ عمومى‌ ۱۳۹۰ش‌، شهرستان‌ الیگودرز ( الیگودرز و حومه ) دارای‌ ۱۴۲۲۶۳ نفر جمعیت می باشد. از این‌ جمعیت‌ به‌ ترتیب‌ %۴۱.۲ یعنی ۵۸۶۴۸ نفر ، در شهر و %۵۱.۴ یعنی ۷۳۱۵۶ نفر در نقاط روستایی و %۷.۴ یعنی ۱۰۴۵۹ جمعیت‌ غیر ساکن‌ (کوچنده‌) زندگی می کنند.

مطابق‌ سرشماری‌ ۱۳۹۰ش‌، از ۴۶۵ آبادی‌ شهرستان‌ الیگودرز، ۱۰۴ آبادی‌ آن‌ %۲۲.۷ خالى‌ از سکنه‌ بوده‌ است‌ . شمار آبادیهای‌ دارای‌ سکنه این‌ شهرستان‌ به‌ ترتیب‌ در بخشهای‌ مرکزی‌، ۲۳۵ آبادی (۸۰% از جمعیت‌ روستایى‌) و در بخش زز و ماهرو ، ۱۲۶ آبادی (۲۰% از جمعیت‌ روستایى‌) بوده‌ است‌. ۸۳% از آبادیهای‌ شهرستان‌ الیگودرز جمعیتى‌ کمتر از ۵۰ خانوار داشته‌اند جمعیت‌ روستایى‌ این‌ شهرستان‌ ۷۳۱۵۶ نفر و شامل ۱۱۲۸۵ خانوار می باشد.

منبع : وب سایت فرمانداری الیگودرز

شهرستان الیگودرز از نظر تعداد روستا با داشتن حدود 350 روستا دومین یا سومین شهرستان کشور است.

اسامی روستاهای شهرستان الیگودرز

اسامی روستاهای الیگودرز استان لرستان به شرح زیر است :

ا

 • اثار (الیگودرز)
 • احمدحسن
 • اردودر
 • اردسی
 • ازنا مهلمک
 • اسلام‌آباد (الیگودرز)
 • اسلام‌آباد محمدحسین
 • اسماهور سفلی
 • اسماهور علیا
 • الون عباسی
 • امامزاده محمدحسن
 • انوج سفلی
 • انوج علیا
 • ایوج
 • ایونده 

ایونده، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان الیگودرز در استان لرستان ایران است.

این روستا در دهستان بربرود غربی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۴ نفر (۱۳خانوار) بوده‌است.

 • ایلرد

آ

 • آب کاسه (الیگودرز)
 • آب گزگ
 • آب‌باریک (الیگودرز)
 • آب‌باریک سفلی
 • آب‌باریک علیا
 • آب‌رحمت
 • آبسرده (الیگودرز)
 • آب‌گرمک سفلی
 • آبگرمک سفلی (الیگودرز)
 • آب‌گرمک علیا
 • آب‌گرمگ علیا (زز و ماهرو)

ب

 • باوکی
 • بادباد
 • باغ لطفیان
 • باقرآباد (الیگودرز)
 • بربر مرگسر
 • بردفاتح
 • برزه (الیگودرز)
 • برم (الیگودرز)
 • بن تنگ
 • بنگ (الیگودرز)
 • بنه واریعقوب
 • بهارکار
 • بهرام‌آباد (الیگودرز)
 • بیشه (الیگودرز)
 • بیشه خزان

پ

 • پاخیمه‌گاه
 • پاسفیدانه
 • پای طاف
 • پوچکک
 • پرچل
 • پز وسطی
 • پز سفلی
 • پز علیا
 • پشت بیشه
 • پل چی
 • پنبه‌کار (الیگودرز)
 • پندکی
 • پیرامام
 • پیردزگاه

ت

 • تاوبر
 • توت روداب
 • توت رهگانی
 • تونا
 • تبره
 • تزره
 • تلون گرد
 • تله رزه
 • تنگ تاف
 • تنگچنار
 • تنگ‌کوره سفلی
 • تنگ‌کوره علیا
 • تیتکان
 • تیران (الیگودرز)
 • تیرنان
 • تیندر

شهرستان الیگودرز از نظر تعداد روستا با داشتن حدود 350 روستا دومین یا سومین شهرستان کشور است.

ج

 • جاگیرآباد
 • جوز (الیگودرز)
 • جوزیر (الیگودرز)
 • جوشان (الیگودرز)
 • جله (الیگودرز)
 • جهانخوش
 • جیرگاه

چ

 • چارکی
 • چال اشکوه
 • چال طلا
 • چال قلعه
 • چال گرد
 • چالشیر
 • چالگرد کشت ورزه
 • چالگز
 • چاله پره
 • چرباس
 • چشمه پر
 • چغاگرگ
 • چقاوقفی
 • چقاطرم
 • چکان حسین‌آباد
 • چل غرو
 • چلان (الیگودرز)
 • چمن سلطان
 • چیتی (الیگودرز)

ح

 • حاجی‌آباد (الیگودرز)
 • حاجی‌آباد بسحاق
 • حاجی‌آباد درویش
 • حرآباد سفلی
 • حرآباد علیا
 • حسن‌آباد درمنی
 • حیه

خ

 • خاک‌آباد
 • خاکبتیه
 • خان‌آباد (الیگودرز)
 • خورهه (الیگودرز)
 • خدادادکش سفلی
 • خدادادکش علیا
 • خرسیون
 • خمستان (الیگودرز)
 • خمه سفلی
 • خمه علیا
 • خیرآباد (الیگودرز)

د

 • داودک
 • داریچه
 • دورک (الیگودرز)
 • دورک قلندران
 • دوزان
 • دپه
 • درازی (الیگودرز)
 • دراشگفت (الیگودرز)
 • درپیر عباس
 • درج (الیگودرز)
 • درخت چمن
 • درکول (الیگودرز)
 • دره تاریک
 • دره چین
 • دره حیدر
 • دره دایی
 • دره دنگ
 • دره لیر (الیگودرز)
 • دره‌ماهی سفلی
 • دره‌ماهی علیا
 • دستگرد (الیگودرز)
 • دشت خانی
 • دل سوران
 • دم کمر
 • دم‌دم
 • دمرکول چنگر
 • ده برزو (الیگودرز)
 • ده پره کشت ورزه جعفرقلی
 • ده جانی
 • ده سفید درویش
 • ده سفید کانسرخ
 • ده سلمان (الیگودرز)
 • ده سید
 • ده سید کشت ورزه
 • ده شاهی
 • ده محمدحسین
 • ده میرزا قلی
 • ده‌نو (الیگودرز)
 • ده نو خواجه شکرالله
 • ده نوالیگر
 • ده نصیر
 • دهقادی
 • دهگاه (الیگودرز)
 • دهله (الیگودرز)
 • دهله صوفیان
 • دهنو عبدالوند
 • دیزآباد (الیگودرز)

ر

 • رادز
 • ردوه
 • رزگه (الیگودرز)
 • رشکان (الیگودرز)
 • رشیدآباد (الیگودرز)
 • رضایی (الیگودرز)
 • رکن‌آباد (الیگودرز)

ز

 • ززم
 • زیبا (الیگودرز)
 • زیرراه امیرقلی

س

 • سارآباد برآفتاب
 • سوزر
 • سور (الیگودرز)
 • سوی
 • سرآستانه
 • سربیشه (الیگودرز)
 • سرتنگ برزه
 • سرتنگ ماهی
 • سرچات (الیگودرز)
 • سرد (الیگودرز)
 • سرقلعه (الیگودرز)
 • سرقلعه سفلی
 • سرقلعه علیا
 • سرکول (الیگودرز)
 • سرلک (الیگودرز)
 • سرمیدان (الیگودرز)
 • سری کوه
 • سریکوه علیا
 • س

  • سفیدقبا
  • سکانه (الیگودرز)
  • سنج (الیگودرز)
  • سنگ سفید (الیگودرز)
  • سنگرماهرو
  • سه پلان
  • سه ران بالا
  • سه ران پایین
  • سه سوک
  • سید حسن (الیگودرز)
  • سیرزار (الیگودرز)

  ش

  • شاروند
  • شاه مکان
  • شاه مکان صفر
  • شاه‌آباد (الیگودرز)
  • شاهپورآباد (الیگودرز)
  • شاهرود (الیگودرز)
  • شول‌آباد علیا
  • شریف‌آباد (الیگودرز)
  • شهرک برن‌آباد
  • شهریار (الیگودرز)
  • شیون
  • شیخان داودخونی
  • شیفان سفلی
  • شول‌آباد سفلی

  ص

  • صالح صغیر
  • صفرآباد (الیگودرز)

  ط

  • طاسهل

  ع

  • عالی محمود
  • عباس برفی
  • عباس‌آباد (الیگودرز)
  • عباسی (الیگودرز)
  • عسگران (الیگودرز)
  • علی‌آباد (الیگودرز)
  • علی‌آباد دره مشک

  ف

  • فرسش
  • فرنگه
  • فهره (الیگودرز)
  • فیروزآباد (الیگودرز)
  • فیقان
  • فیل بوستان

  ق

  • قادیان
  • قاسم‌آباد (الیگودرز)
  • قره‌خان (الیگودرز)
  • قلعه بردی (الیگودرز)
  • قلعه پاچه
  • قلعه خلیله
  • قلعه عبدالرضا
  • قلعه نر
  • قلیان (الیگودرز)

  ک

  • کاول ره
  • کاداود
  • کاظم‌آباد (الیگودرز)
  • کاگلستان
  • کاگلستان برآفتاب
  • کانسرخ
  • کوره چی
  • کونکره
  • کرک زارکول چنگر
  • کزنار
  • کشکک (الیگودرز)
  • کل گاه (الیگودرز)
  • کلک عزیزآباد
  • کمرگپ
  • کندر (الیگودرز)
  • کهریز سرخ
  • کیورز سفلی
  • کیورز علیا
  • کیچه
  • کیرو (کیگوران)
  • کیزان دره
  • کیش بزنوید
  • کیش گله‌بید
  • کیگه علیا

  گ

  • گایکان
  • گوران (الیگودرز)
  • گوشه (الیگودرز)
  • گرداب (الیگودرز)
  • گرم تلاب
  • گشان
  • گل بهار سفلی
  • گل بهار شیخ میری
  • گل بهار علیا
  • گل بهار یوسف‌آباد
  • گل بهار اتابکی
  • گل بهار محمد باقری
  • گل زرد (الیگودرز)
  • گل‌سفید (الیگودرز)
  • گلدشت جمالیان
  • گله وند
  • گله بردر (الیگودرز)
  • گله کور
  • گله گه (الیگودرز)
  • گله موه
  • گله یار
  • گلی چاس
  • گلی کرت
  • گنداب (الیگودرز)
  • گندمینه
  • گیلان (الیگودرز)

  ل

  • لانه شاهی
  • لیروک

  م

  • ماهی (الیگودرز)
  • مواره
  • موچرلا
  • مورت (الیگودرز)
  • موس (الیگودرز)
  • موشله
  • مولیش
  • مبارک‌آباد (الیگودرز)
  • محسنی
  • محمودآباد شهاب
  • محمدآباد (الیگودرز)
  • مرگسر (الیگودرز)
  • مره
  • مزرعه‌آباد
  • مسگری (الیگودرز)
  • مشکک
  • مغانک سفلی
  • مغانک علیا
  • ملک الوس
  • ملک‌آباد (الیگودرز)
  • ملیا
  • می کوش کان
  • میانروبه
  • میرونده
  • میسون

  ن

  • ناصرآباد کرکبود
  • نجف‌آباد (الیگودرز)
  • نخودکار درمنی
  • نریمان (الیگودرز)
  • نسار ابراهیم
  • نصرآباد (الیگودرز)
  • نی بدر
  • نیگه

  و

  • وارک (الیگودرز)
  • وره زردکول چنگر
  • وزمستان
  • وزمستان نمک کشت ورزه

  ه

  • هوه
  • هفتخوانی
  • هما (الیگودرز)
  • هندیله
  این مطلب در حال تکمیل شدن است چنانچه نظری در خصوص مطلب دارید یا مطلب مستقلی در این خصوص دارید می توانید از طریق لینک زیر برایمان ارسال کنید.

درباره ی manager roozaligudarz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.